Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025? – Osa 1: skenaario globaali kasvu

Mitkä ovat tulevaisuuden markkinat suomalaisille valmistavan teollisuuden pk-yrityksille ensi vuosikymmenellä? Minkälaisia tuotteita tarvitaan tulevaisuudessa? Minkälaiset liiketoimintamallit luovat onnistumisen?

Kilpailukyky ei synny ainoastaan käytännön osaamisesta. Aktiivinen liiketoiminnan tulevaisuuden kehittäminen on nostettavaksi osaksi Suomen pk-teollisuuden toimintaa.  VTT teki For Industry  -kärkiohjelmassaan ennakointitutkimuksen ja loi neljä vaihtoehtoista skenaariota vuodelle 2025 yhteistyössä pk-teollisuuden yrittäjien ja johdon kanssa.

Neljä skenaariota

Skenaariot laadittiin kahden kirjallisuustutkimuksen pohjalta tunnistetun, tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä kuvaavan avainsanaparin avulla: globaali-lokaali ja kasvu-niukkuus. Sanapari globaali–lokaali viittaa valmistuksen arvoketjuihin: ovatko ne globaaleja vai paikallisia. Sanapari kasvu–niukkuus viittaa markkinoihin: onko siellä ajurina taloudellinen kasvu vai tuotannontekijöiden esimerkiksi raaka-aineiden niukkuus. Sanaparien mukaiset skenaariot ovat seuraavat: globaali kasvu, paikallinen kasvu, globaali niukkuus ja paikallinen niukkuus. Tässä neliosaisen sarjan ensimmäisessä artikkelissa keskitytään skenaarioon globaali kasvu.

Globaalin kasvun skenaario

Skenaario globaali kasvu kuvaa tulevaisuuden digitalisoitunutta vapaakaupan maailmaa, jossa markkinat ja tuotannon arvoketjut ovat aidosti globaaleja. Markkinoilla, erityisesti Aasiassa, on runsaasti ostovoimaisia asiakkaita. Vaikka me elämme tälläkin hetkellä maailmassa, jota voi kuvata sanaparilla globaali-kasvu, skenaarion kuvaama tulevaisuuden maailma poikkeaa monella tapaa nykyisestä. Digitalisaatio on muuttanut liike-elämän kaikkia osa-alueita. Markkina- ja tuotantotieto on reaaliaikaista ja toimintojen fyysisen sijainnin merkitys on vähentynyt entisestään. Kilpailu on erittäin kovaa. Ostovoimaiset asiakkaat ovat hyvin markkina- ja trenditietoisia. Internetin, sosiaalisen median ym. kanavien kautta uudet trendit syntyvät, voimistuvat ja kuolevat pois nopeasti. Markkinat ovat toisaalta myös voimakkaasti jakautuneet. Yhtenäiskulttuurista ei voi puhua markkinoiden millään alueella.

globaali_kasvu

Pk-yrityksen mahdollisuudet globaalin kasvun skenaariossa

Skenaarion maailmassa menestyminen edellyttää pk-yritykseltä keskittymistä kapeille erikoismarkkinoille, jotka eivät kiinnosta jättiyrityksiä tai joilla toimiminen edellyttää yritykseltä erityistä ketteryyttä. Menestyäkseen näillä erikoismarkkinoilla yrityksen tulee tuntea hyvin asiakkaan tarpeet ja kyetä reagoimaan nopeasti muutoksiin markkinoilla ja asiakastarpeissa. Globaaleilla markkinoilla laatu ei enää muodosta kilpailuetua vaan tuotteen korkea laatu on vasta perusedellytys sille, että pääsee kyseisille markkinoille. Tuotteen tulee myös olla helposti myytävä ja käytettävä. Tuotantomielessä yrityksen tulee kyetä nopeaan vasteeseen, piensarja- tai pienerätuotantoon.

Vaikka kauppaa käydään pitkälti verkkokaupan kautta myös yrityksiltä-yrityksille liiketoiminnassa, henkilökohtaisella kansainvälisellä myyntityöllä on ratkaiseva rooli kauppojen syntymisessä. Ilman henkilökohtaista kontaktia on digitaalisessa kovan kilpailun maailmassa äärimmäisen vaikea erottautua.

Minkälaisella tuotteella sitten menestytään kuvatussa tulevaisuuden maailmassa? Käytän esimerkkiä vaateteollisuudesta. Vaikka kyseinen teollisuus on Suomessa tällä hetkellä heikossa tilassa, tämä ei tarkoita sitä, ettei se voisi kukoistaa uudelleen tulevaisuudessa. Skenaariossa globaali kasvu suomalainen pk-yritys valmistaa puettavan teknologian tuotteita maailmanlaajuisille erikoismarkkinoille, esim. tukemaan tehdastyöläisiä heidän työhön perehdyttämisessä. Puettava teknologia on korkean teknologian erikoistunut tuote, joka mahdollistaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen palvelun tai ratkaisun hänen tarpeeseensa.

Globaalin kasvun liiketoimintamallit

Liiketoimintamallien osalta menestyvät sellaiset vaihtoehdot, jotka tarjoavat asiakkaille täyden avaimet käteen -ratkaisun hänen tarpeeseensa. Ratkaisut hinnoitellaan ja myydään usein kokonaispalveluna tai takuuperusteisenä, missä asiakas maksaa toimintavarmuudesta tai käytettävyydestä. Esimerkiksi jonkin tuotantokoneen kohdalla asiakas voi maksaa siitä, että hänellä on laite toiminnassa 8600 h vuodessa. Jokainen tunti tästä pois alentaa myyjän saamaa hintaa. Globaalin kasvun -maailman liiketoimintamallit korostavat korkeaa teknologista ja liiketoiminnallista osaamista sekä globaalien yritysverkostojen ja osaamisklustereiden roolia tarjoaman kehittämisessä ja toteutuksessa.

Yllä kuvattu on jossain määrin totta jo tänään. Vuoden 2025 maailman olennaisimpana erona nykyhetkeen on se, että kilpailu asiakkaista on tuolloin paljon kovempaa kuin nyt. Yrityksen tulee menestyäkseen olla monella osa-alueella pikkuisen parempi kuin tällä hetkellä. Onneksi kehittyminen on mahdollista!

 

Voit ladata For Industry –skenaariotyön raportin Successful business at Finnish manufacturing companies beyond 2020 – Four scenarios, kirjoittajina Jaakko Paasi & Nina Wessberg, tästä linkistä: http://www.vtt.fi/inf/pdf/visions/2015/V7.pdf . Raportti antaa tarkemman kuvauksen tulevaisuuden skenaarioista ja miten valmistavan teollisuuden pk-yritys voi tulevaisuudessa menestyä.

 

Jaakko PaasiJaakko Paasi

Johtava tutkija

For Industry –ohjelman Business Models –moduulin vetäjä

 

 

 

 

 

 

Artikkelisarjan seuraavat osat ilmestyvät otsikoilla:

Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025?  – Osa 2: skenaario paikallinen kasvu

Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025?  – Osa 3: skenaario globaali niukkuus

Mikä on suomalaisen pk-yrityksen arki vuonna 2025?  – Osa 4: skenaario paikallinen niukkuus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s